هد استاندر:

نام:هد استاندر_Headstander

نام علمی : Anostomus ternetzi

خانواده:Anostomidae

زادگاه:امریکای جنوبی_امازون_ونزوئلا_اور نیکو

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 200 لیتر

سایز نهایی:تا 15 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 5.5 تا 7.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.سختی اب بین 5 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:با سایر کاراسین های همسایز خود مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:.در اسارت غیر ممکن است.