لپورینوس راه راه:

نام:لپورینوس راه راه_Black-Banded Leporinus_Banded Leporinus ~ Eight-banded Leporinus

نام علمی : Leporinus fasciatus

خانواده:Anostomidae

زادگاه:امریکای جنوبی_امازون_ونزوئلا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 400 لیتر

سایز نهایی:در طبیعت تا 30 سانتی متر.در اسارت تا 20 سانتی متر.

شرایط اب
: ph بین 5.5 تا 7.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 26 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:با سایر کاراسین های همسایز خود مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:.در اسارت غیر ممکن است.