تبرزن نقره ای:

نام:تبرزن نقره ای_Silver Hatchetfish_Common Hatchetfish

نام علمی : Gasteropelecus sternicla

خانواده:Gasteropelecidae

زادگاه
:امریکای جنوبی_گویانا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 150 لیتر

سایز نهایی:تا 6.5 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6 تا 7 برای انها مناسب بوده و دمای بین 28 تا 26 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 15 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:با سایر کاراسین های همسایز خود مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:به سختی مشخص میشود.ماهی نر کمی باریک تر است.

تکثیر:.در اسارت به سختی ممکن است.