مرگ با ترحم در حیوانات خانگی
لغت Euthanasia از دو جز یونانی " EU" به معنی خوب و "Thanatos " به معنی مرگ گرفته شده است. مرگ خوب حالتی از مرگ است که کمترین درد و استرس حادث می شود. اتخاذ تصمیم بر انجام یوتانزی، معمولا فرآیند دشواری است که محدودیت ها و دو راهی های اخلاقی خاص خود را دارد. در این جا سعی می کنیم تا با نگاهی گذرا به این مقوله، نکات مهم آن را برای دارندگان حیوانات و دامپزشکان، دوباره مرور نماییم.
بر اساس مبانی اخلاق حرفه ای یا اصول انسانیت، باید اطمینان حاصل نمود که چنان چه جان حیوانی باید گرفته شود، این عمل با نهایت دقت و با کمترین درد و استرس صورت گیرد. تکنیک های یوتانزی باید موجب از دست رفتن سریع هوشیاری شده و به دنبال آن ایست قلبی یا تنفسی ایجاد گردیده و در نهایت عملکرد مغزی را متوقف سازد. این تکنیک ها باید چنان اجرا شوند که حیوان قبل از محو هوشیاری ، کمترین میزان اضطراب و تشویش را متحمل شود.

فایل پیوست 1210موارد مجاز برای انجام یوتانزی
انجام این عمل در صورت حضور صاحب حیوان می بایست توسط وی تقاضا شده و دامپزشک خود نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند. دامپزشک باید تشخیص خود از بیماری، راه حل های ممکن برای درمان آن، طول دوره درمان ، هزینه ها و پیش آگهی را به صاحب حیوان توضیح دهد تا در صورت لزوم، وی با آگاهی کامل نسبت به انجام این عمل ، تصمیم گیری نماید. با این حال باید توجه داشت که دامپزشک از نظر نوع و صحت تشخیص عارضه و تعیین روش انجام یوتانزی، واجد نقش کلیدی در این امر می باشد. در ادامه، به برخی شرایط که یوتانزی در آن توصیه پذیر است، اشاره می گردد. باید توجه داشت که این موارد تنها راهنمای کلی در رابطه با یوتانزی می باشند و در مورد هر بیمارف دامپزشک باید به بررسی شرایط ویژه به آن بپردازد.


ادامه دارد....

منبع: ماهنامه نسخه( دکتر سیاوش احمدی نوربخش )