راسبورای قلمی:

نام:راسبورای قلمی_Slender Rasbora_Gold Line Rasbora ~ Black Line Rasbora
Striped Rasbora ~ Striped Barb

نام علمی : Rasbora daniconius

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_تایلند_کومبودیا_اندو نزی_سوماترا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 90 لیتر

سایز نهایی:تا 9 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 7 تا 7.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 23 تا 27 درجه را میپسندند.سختی اب بین 8 تا 17 درجه.

تغذیه:
.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:ماهی نر باریک تر و بزرگ تر از ماهی ماده است.

تکثیر:.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.