عاشقان پرندگان از بابت تغییر شکل و بد فرم شدن پرنده در طی دوره بیماری Scaly fett نگران هستن و راههایی را برای درمان و بهتر شدن امتحان می کنند که یکی از آنها استفاده از روغن گیاهی است که عقیده دارم موثر بوده و در بیاری از مواقع خوب جواب داده است.


هالی ناش دامپزشک پرندگان می گوید این بیماری در باجریگار باعث تغییر و بدفرم شدن شکل پا می شود این پسوته ها به صورت و نوک پرنده هم سرایت می کند پا به شکل ذرت می شود و برجستگی ها سفتی رویهم بوجود می آید که ممکن است ریشه دار شده و باعث عفونت بشوند.
تشخیص:


صاحبان طوطی budgieدر صورت مشاهده پوسته های خاکستری یا سفید به خصوص در ناحیه پا , صورتو اطراف نوک پرنده باید فورا پرنده را نزدک دامپزشک ببرن زیرا به scalyمشکوک می باشد این بیماری باعث آسب داوم و لنگ شدن پرنده حتی می شود.


درمان:


درمانهای دارویی زیادی وجود داد که باید توسط دامپزشک تجویز شود استفاده از روغن گیاهی جنبه درمان طبی ندارد و بیشتر روشی سنتی است به اینصورت که به قسمتهای پوسته شده روغن را می ساین و همچنین در قسمتهایی که پرنده پایش را می گذارد کمی روغن می مالند در این روش باید مواظب بود روغن به مواد غذایی ریخته نشود در طی درمان این بیماری ضدعفونی کردن مرتب قفس ضروری می باشد.


ترجمه :شهرزاد
www.ehow.com