راسبورای کوتوله:

نام:راسبورای کوتوله_Dwarf Rasbora_راسبورای خالدار_Spotted Rasbora

نام علمی : Boraras maculatus

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا_مالزی_سوماترا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 50 لیتر

سایز نهایی:تا 2 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6 تا 6.8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 23 تا 26 درجه را میپسندند.سختی اب بین 1 تا 12 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:نر ها بزرگ تر ولی لاغر ترند.

تکثیر:.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.