برای تعیین قیمت یک طوطی سخنگو ، معیارهای مهم زیر را باید در نظر گرفت :
١ ) تعداد کلمات ، عبارات و جملات قابل تکرار و میزان دشواری آن ها
٢ ) سلامت عمومی بدن
٣ ) عارضه پرکنی
میزان سخنگویی و واضح سخن گفتن ، مهم ترین معیارهای تعیین هوش و قیمت یک
طوطی سخنگو است . خلق و خو ، خوشرفتاری ، سلامت عمومی بدن ، نداشتن
عارضه پرکنی و فعال بودن ، اهلی یا غیر اهلی بودن ، جوان یا پیر بودن صفات دیگری
هستند که در تعیین قیمت یک طوطی سخنگو تاثیر دارد .