وسیله ای بسیار مهم در نگهداری طوطی که بعدها برای پرنده اهلی شده به صورت
اقامتگاه دائمی درخواهد آمد ، درخت خزیدن می باشد . معقول آن است که شاخه های
قوی و نه چندان بلند برای این منظور انتخاب گردد . دارا بودن شاخه های فرعی افقی
بسیار مطلوب نظر طوطی خواهد بود . پوسته شاخه ها نیز مهم است ، زیرا که طوطی
علاقه وافر به کندن آن دارد . شاخه درختان میوه ، چنار ، بید ، زیزفون ، اسفندان و هتر
بسیار مناسبند . شاخه ها در اشتغال و حتی تغذیه نقش مهمی دارند .مدت زمان
پابرجا بودن درخت بستگی به میزان اشتغال پرنده دارد . کیفیت پرهای انواع دم بلند
نظیر آراها به زودی در داخل قفس زیان چشمگیری خواهد دید بنابراین نگهداری کوتاه
مدت یا دائمی طوطی های بزرگ روی درخت خزیدن امکان مطلوبی می باشد .

پس از آنکه شاخه ها جویده
شدند ، بایستی شاخه های جدیدی را جایگزین کرد .
احتمالا شاخه های جدید برای
طوطی عجیب بوده و مدتی به آن ها خیره خواهد شد . اما بزودی به آن ها خو گرفته و
خود را مشغول خواهد ساخت ، زیرا که شاخه های جدید امکانات بیشتر و مناسب تری
در اختیارش قرار می دهد . تا زمانیکه طوطی خود را با درخت مذبور مشغول می سازد ،
صدمه ای به مبل ها و یا اثاثیه منزل وارد نخواهد کرد . به عنوان پایه درخت امکانات زیادی
وجود دارد . گلدانی مملو از ماسه ، به میزان کافی سنگین بوده و مانع از واژگون شدن
درخت خواهد شد . شاید شاخه درخت کاجی و با آفتاب گیر داخل ایوان خود را برای این
منظور انتخاب نمایید معقول آن است که شاخه ها به طرف در قفس باشند .