هیکاری دانیو:

نام:هیکاری دانیو_Hikari Danio_Hikari Yellow Danio ~ Hikari Blue Danio

نام علمی : Danio rerio

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 70 لیتر

سایز نهایی:تا 5 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 18 تا 24 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:
.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت
:کمی مشکل است.رنگ بدن ماهی نر ممکن است کمی زرد تر از ماده باشد.همچنین رنگ بدن ماهی ماده نیز ابی تر از ماهی نر است.

تکثیر:تکثیر این ماهی ها به سهولت امکان پذیر است.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.