خرسي که خود را از دست مردم نجات داد
ايرن- صبا صراف: يک خرس بزرگ در منطقه سياهکل خود را از دست مردم محلي نجات داد و درحاليکه مردم محلي قصد داشتند وي را اسير کنند به سمت جنگل فرار کرد.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيستي (ايران) اين خرس که هفته گذشته شب هنگام به نزديکي يکي از روستاهاي منطقه سياهکل آمده بود، در يکي از تله هاي اين روستاييان اسير شده و تا صبح در تله مي ماند. اما صبح هنگام که مردم منطقه جمع شده بودند و دور و بر خرس شلوغ شد، او نيز بلافاصله بعد رهايي از تله از فرصت استفاده کرده و به سرعت از محل دور مي شود.
مردم منطقه سياهکل و اطراف آن با وجود ممنوعيت شکار حيوانات وحشي در اين منطقه باز اقدام به تله گذاري براي شکار حيوانات و پرنده قرقاول در اطراف مي کنند و اين خرس نيز در گذر از محل در آن گير افتاده است و اگر جان خود را نجات نمي داد با هجوم بوميان به سمت وي مشخص نبود چه اتفاقي ممکن است براي او بيافتد.
اين درحالي است که خرس در ليست گونه هاي در معرض خطر نابودي ايران وجود دارد و يکي از مهمترين خطراتي که جان خرس را تهديد مي کند و باعث مرگ او مي شود مردم بومي و محلي هستند که با تله گذاري و آسيب رساندن به آنها بخصوص بچه خرس ها، آنان را در معرض خطر انقراض قرار داده اند.منبع: iren.ir