مگر آنها ببر مازندران هستند؟
تبديل ببرهاي سيبري به کالاي تبليغاتي دروغين!
ايرن: به تازگي شرکت ارم سبز، مجري باغ وحش تهران، پوستري منتشر کرده با اين مضمون که براي تماشاي ببرهاي مازندران به اين باغ وحش بياييد.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران در اين پوستر مکرراً از ببرهاي سيبري که توسط سازمان حفاظت محيط زيست در ازاي معاوضه دوقلاده پلنگ از روسيه وارد شده اند، به عنوان ببر مازندران نام برده شده است. قرار بوده با اين ببرها نسل ببر مازندران احياء شود، به نظر مي رسد اکنون کارکرد اصلي خود را يافته اند. دستمايه اي براي جلب بازديد کننده از باغ وحش تهران قطعاً دروغ گفتن به مردم و ناميدن اين ببرها به عنوان ببر مازندران کار پسنديده اي نيست.منبع: iren.ir