دانیو زبرا طلایی:

نام:دانیو زبرا طلایی_Golden Zebra Danio

نام علمی : Danio rerio

خانواده:Cyprinidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 80 لیتر

سایز نهایی:تا 6.4 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 18 تا 24 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:ماهی ماده از نر بزرگ تر است.همچنین بدن ماهی نر باریک تر از ماده هاست.

تکثیر:تکثیر این ماهی ها به سهولت امکان پذیر است.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.