راس فرشته سولون سر قرمز

سطح مراقبت : اسان
رفتار:
ارامریف سیف: بله
تغذیه:
گوشت خوار
خواستگاه :
اندونزیحداقل گنجایش اکواریوم: 200لیتر
خانواده: labridae


این ماهی به نام های راس فرشته سر قرمز ،راس فرشته سه رنگ،راس فرشته چشم قرمز .
جهت نگه داری از این ماهی به اکواریوم با حداقل 200 لیتر گنجایش و مخفیگاه های فراوان نیاز است .
این راس را میتوان در کنار بی مهرگان و در اکواریوم مرجانی نگه داری کرد