ایا ماهی ها درد را احساس میکنند ؟؟؟؟
مطالعه جدیدی مربوط به اینکه ثابت شده ماهی ها درد را احساس میکنند منتشر شده است . یک استاد دانشگاه در نروژ و دانشجو نروژِش برای روی اینکه ماهی ها درد را احساس میکنند تحقیق کردند و سعی بر اینکه ثابت کنند بله ماهی ها نیز درد را احساس میکنند کردند . انها تعدادی ماهی گلد فیش تهیه کردند و در بدن نیمی از انها مرفین تزریق کرده و نیمی دیگر را تنها در اب نمک قرار دادند سپس انها را زنده در فویلی قرار دادند و سپس انها را در فر قرار دادند.

این در حالی بود که تمام واکنش های بدنی ماهی ها را مشاهده میکردند هنگامی که فر روشن شد و گرما به بدن ماهی ها رسید دو نتیجه داشت ماهی هایی که به انها مرفین تزریق شده بود هیچ چیز نفهمیدند و در برابر گرما واکنشی نشان ندادند اما ماهیانی که که در اب شور بودن سریعا بعد از حس کردن گرما شروع به واکنش نشان دادن کردن و واکنش ها تنها در اثر احساس خطر نبود بلکه از استرس و ترس بودو این نشان میداد ماهی ها کاملا درد را احساس میکند این ازمایش را تا زمانی که پوست انها قهوهای شوند ادامه دادند و باز نتیجه ازمایش همچین چیزی بود .


در همین حال محققان دیگری در سال 2003 ازمایش دیگری را انجام دادند که باز این امر را دقیقا ثابت میکند و میگوید ماهی ها درد را احساس میکنند دانشمندان اسکاتلندی زهر زنبور عسل را داخل لب های ماهیان قزل الا تزریق کردند و واکنش جالبی را بافتند اگر قرار بود تنها واکنش دفعای باشد و دردی به همراه نداشته باشد باید داخل بدن ماهی واکنش انجام میشد اما ماهی های به کف تانک خود رفتند و تمام مدت لب خود را به شن های ته تانک ود می مالیدند که این ثابت میکنند این واکنش دفاعی نبوده و این واکنشی بوده که ماهی ها در برابر دردی که داشتند انجام دادند تا کمی از دردشان کاسته شود .
این دو تحقیق حامیان حیوانات را بسیار بسیار خوشحال کرد و برایشان بسیار شادی اور بود چون میتوانستند جلوی کسانی را که برای تفریح ماهیگیری میکردند و میگفتند ماهی ها درد را احساس نمیکنند بگیرند و انها را قانع کنند به جای ماهیگیری به فعالیت دیگری بپردازند .


مترجم :پارنیا.خ


ادامه دارد (5 قسمت ...)

http://www.slate.com/id/2219276/pagenum/2

توجه:اگر این مقاله برای راضی کردن کافی نبود 25 تا مقاله دیگه هم ترجمه میکنم تا باور کنید ماهی ها هم احساس دارند .