دانیو درخشان:

نام:دانیو درخشان_Glowlight Danio

نام علمی
: Danio choprai

خانواده:Cyprinidae

زادگاه
:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 60 لیتر

سایز نهایی:تا 3 سانتی متر.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 18 تا 24 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:بسته به سایز ماهی میتوان انها را با انواع سیپرین های دیگر نگه داری کرد.بعضی از ماهی های خانواده ی کاراسین ها هم برای نگه داری با انان مناسب است.از نگه داری با ماهی های خشن و قلمرو طلب بر حذر باشید.

تعیین جنسیت:نر ها بزرگ ترند و رنگ انها نسبت به ماده ها درخشان تر است.

تکثیر:تکثیر این ماهی ها به سهولت امکان پذیر است.کافیست انها را در دسته های 8 تایی به بالا نگه داری کرده دما را افزایش دهید و انها را خوب تغذیه کنید.