13توله يوزپلنگ در سال جاري به دنيا آمده اند


ايرن:نتايج جديدترين بررسي ها در منطقه حفاظت شده بافق حاکي از به دنيا آمدن حداقل 13 توله يوزپلنگ در سال جاري است.

به گزارش خبرگزاري مهر، حضور اين خانواده از يوزپلنگ بر اساس آثار و نمايه تازه آنها مسجل شده که بسيار اميدوار کننده است.
پيش از اين، حضور 7 خانواده مختلف از يوزها در 5 منطقه به اثبات رسيده بود که با احتساب بافق، با قطعيت مي توان گفت که بدون شک در سال 1389، حداقل 8 ماده يوز مختلف در ايران زايمان کرده و در مجموع حداقل 13 توله مختلف به دنيا آورده اند.
اين توله يوزپلنگها در بيش از نيمي از زيستگاه هاي يوزپلنگ در کشور به دنيا آمده اند که عبارتند از توران، ناي بندان، دره انجير، مياندشت، سياهکوه و بافق. درعين حال، گزارشهاي تأييد نشده اي نيز از زادآوري يوزها در منطقه دربند راور نيز در دست است.
اين درحالي است که گزارشهاي تأييد شده از حضور توله يوزها در سال 1388 به پايين ترين سطح خود طي يک دهه گذشته رسيده و غير از منطقه توران، در هيچ منطقه ديگري يوز همراه با توله هايش رسما گزارش نشده بود. ولي خوشبختانه با تلاشهاي محيط بانان و پرسنل زيستگاه ها، سال 1389 براي بقاي يوزها در ايران بسيار اميدوار کننده بوده است.
نرخ زادآوري يوزها و نسبت توله ها در هر سال از مهمترين شاخصهاي پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي بوده و از همين رو بررسي و تأييد چنين گزارشهايي از اهميت خاصي برخوردار است، به طوريکه به محض دريافت چنين گزارشهايي، کارشناسان پروژه در تهران يا کارشناسان استانها به سرعت جهت بررسي به زيستگاه ها اعزام مي شوند.
ميزان مشاهدات يوز همراه با توله در سال 1389، بدون شک يک رکورد تاريخي طي يک دهه گذشته بوده و نشانگر روند مثبت تلاشها براي حفظ نادرترين گربه سان کشور است.منبع: iren.ir