هندي ها بدنبال احياء و معرفي مجدد يوزپلنگ
ايرن- حميد رضا ريحانيان:3 سايت توسط متخصصين علوم حفاظت به منظور معرفي مجدد يوز پلنگ در هند معرفي شد.

dhya Pradesh، Rajasthan ،Uttar Pradesh ، سه سايت پيشنهادي است که به منظور احياي يوزپلنگ،توسط موسسه حمايت از حيات وحش هندوستان به منظور معرفي مجدد و احياء پيشنهاد شده است. در ابتداي امر هندي ها بر اين اتفاق نظر هستند که 18 قلاده يوزپلنگ را در 3 سايت مذکور رهاسازي نمايند.عنوان شده است يوزپلنگ هاي مذکور از نوع آفريقايي و خاورميانه هستند.(موضوع مورد توجه اينجاست که در گوشه اي از خبر آمده است که امکان دارد تعدادي از يوزپلنگ ها به منظور حفظ يوزپلنگ آسيايي از ايران تهيه شود!)
برنامه استراتژيک و آينده نگرانه ي هندي ها دراين خصوص اين مي باشد که 5 سايت که در راجستان،گجرات، مدهيا پرادش،اوتار پرادش،چهاتيسگاره داراي توانايي هاي بالقوه به منظور احياء يوزپنلگ هستند.اين نتايج با توجه به بررسي هاي ميداني در خصوص فراواني گونه هاي قابل شکار،جوامع محلي و نگرش ساکنان به حيات وحش و زيستگاهها محقق شد.
ارائه گزارش امکان سنجي و ارزيابي پتانسيل اکولوژيک بمنظور معرفي مجدد يوزپلنگ از اقداماتي است که هندي ها در سايت هاي مذکور به انجام رسانيده اند.
Dr: Y V Jhala محقق ارشد موسسه حمايت از حيات وحش هند در خصوص معرفي مجدد يوزپلنگ گفت:حفاظت از گوشتخواران بزرگ جثه در زيستگاهها به عنوان يک استراتژي حفاظت از گونه هاي در معرض تهديد بوده و عملکرد اکوسيستم ها را به نحو مطلوب بر قرار خواهد نمود.و عنوان کرد: يوزپلنگ در اثر شکار بي رويه به منظور تجارت پوست در دوران گذشته از بين رفته است و هم اکنون هندوستان در شرايط اقتصادي مطلوبي به منظور معرفي مجدد اين گونه قرار دارد.و از يوزپلنگ بعنوان ميراث طبيعي کشور خود ياد کرد.
در همين خصوص جلسه اي با کارشناسان جهاني در سپتامبر 2009 برگزار شد و از کارشناسان برجسته در حوزه حيات وحش به منظور پتانسيل سنجي زيستگاههاي مورد نظر کمک گرفته شد.
Shri Jairam Ramesh وزير امور خارجه در امور محيط زيست و جنگل هاي هند گفت: براي ما بازگرداندن يوزپلنگ به هند بسيار مهم بشمار مي آيد.حضور يوزپلنگ در هند به حفظ زيستگاههاي ديگر که بسياري از حيوانات در معرض خطر در آن زيست مي کنند منجر مي شود.در پايان نيز با طرح اين موضوع به سخنانش خاتمه داد:
ببر در حفظ اکوسيستم هاي جنگلي ،پلنگ در حفظ اکوسيستم هاي کوهستاني و در نهايت يوزپلنگ به حفظ چمنزارهاي کشور هند کمک بسزايي خواهد کرد.و ما تمام تلاشمان را براي بازگرداندن يوزپلنگ به هند مي کنيم.منبع: iren.ir