گورامی اپالاین:

نام:گورامی اپالاین_Opaline Gourami

نام علمی:Trichogaster trichopterus

خانواده
:Osphronemidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز نهایی: بین 8 تا 15 سانتی متر

سایز تانک: 140 لیتر

شرایط اب: Ph بین 6 تا 7.8 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 25 درجه .

تعیین جنسیت:ماهی نر جثه و بال و دم بزرگ تری دارد.

تکثیر:
تکثیر انها همانند دیگر گورامی ها و لابینرت داران است.

تغذیه:غذا های گرانولی و کرم های توبیفیکس و غذا های تازه برای انها مناسب است.