سم مهمترين تهديد حيوانات در شهرها

ايرن – صباصراف: مهمترين عامل تهديد حيواناتي که در شهر زندگي مي کنند سم ها و آلودگي هاي آب هستند.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، رئيس انجمن حمايت از حيوانات با اشاره به اينکه موش، شايد تنها موجودي که در شهرها زندگي مي کند و از مسکن مناسب و غذاي کافي بهره مند است گفت: سمومي که براي موش و سوسک در شهر مي ريزند، حيوانات ديگر را نيز در معرض خطر مرگ قرار مي دهد.
آل داوود در گفتگو با خبرگزاري مستقل محيط زيستي (ايرن) اضافه کرد: انجمن مطالعات زيادي بر روي موش ها انجام داده است و به اين نتيجه رسيديم که راه از بين بردن موش ها سم نيست.
به گفته وي اگر شرايط زندگي موش سخت تر شود او نيز توليد مثل خود را کم مي کند و اين مسئله با تميز نگه داشتن سطح شهر و از بين بردن زباله ها امکان پذير است.
وي آلودگي آب ها را ديگر عامل آسيب رساندن به حيوانات مي داند، آب هايي که براي کشاورزي استفاده مي شود و عموما از اطراف وارد شهرها مي شوند آلودگي زيادي به همراه دارد که و عامل تهديد کننده حيوانات هستند.
آل داوود تهران را يکي از شهرهايي مي داند که حيوانات آن در معرض خطر شديد مرگ قرار دارند. او توضيح داد: اين امر به دليل سموم به جا مانده از کشاورزي و وجود فلزات سنگين ناشي از فعاليت هاي صنعتي و کارخانه هاي اطراف است که به همراه آب وارد شهر مي شود.
او اشاره مي کند که اين آسيب تنها براي اين موجودات نبوده و آمارها نشان مي دهد که بر اثر همين آلودگي ها ميزان سرطان در شهرهاي بزرگ کشور در چند سال گذشته بسيار بالا رفته است.منبع: iren.ir