دمای اب با متابولیسم (سوخت وساز) بدن ماهی رابطه مستقیم داره.
به طور معمول قزل در دمای 7 تا 14 بیشترین فعا لیت رو داره و این
به دلیل متابولیسم بالای اونه ولی برخی ماهی ها دمای متفاوتی برای
این فعالیت دارن. ماهی در دمای پایین از بستر تغذیه و در دمای بالاتر
برای تغذیه حرکت میکنه پس دمای اب برای یه ماهیگیر پشه کار خیلی
مهم بنابر این همیشه یه دماسنج داشته باشین. در رودخانه هایی که از سد
خارج میشن به علت متعادل بودن دمای اب پشت سد وتخلیه از میان سد
دمای اونا معملن تغیر زیادی نمی کنه.