معاون سازمان محيطزيست خبرداد:


تدوين ضوابط باغ وحشها پس ازنيم قرن درکشور
ايرن: معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به شناسايي 36 باغ وحش و 31 مرکز نگهداري حيوانات وحشي در کشور گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد وضعيت بهداشتي 31 درصد باغ وحش ها و وضعيت تغذيه 42 درصد آنها مطلوب نيست از سوي ديگر تنها 16 درصد مراکز نگهداري حيوانات وحشي از شرايط مناسبي برخوردارند و 5/93 درصد آنها نيز هيچگونه مجوزي از سازمان حفاظت محيط زيست ندارند.

دکتر محمدباقر صدوق روز دوشنبه در گفت وگو با (ايسنا)، با اشاره به شناسايي 36 باغ وحش در کشور افزود: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد وضعيت بهداشتي تنها 69 درصد باغ وحش هاي کشور و وضعيت مجموعه و وضعيت تغذيه 58 درصد آنها خوب بوده است.
وي با اشاره به شناسايي 31 مرکز نگهداري حيوانات وحشي در کشور گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد تنها 16 درصد از اين مراکز داراي شرايط نگهداري مناسب بوده و مابقي آنها از شرايط مناسبي برخوردار نيستند.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: همچنين آمارها نشان مي دهد از اين تعداد تنها 5/6 درصد مجوز فعاليت از سازمان حفاظت محيط زيست دارند و مابقي آنها يا مجوزي نداشته و يا مجوزهاي خود را تمديد نکرده اند.
وي با اشاره به اينکه موضوع ساماندهي باغ وحش ها در کشور در دستور کار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است از تدوين ضوابط و معيارهاي مرتبط با ايجاد فضاي نگهداري پستانداران وحشي در باغ وحش هاي کشور خبر داد و گفت: اين ضوابط بعد از حدود نيم قرن در کشور تدوين و به تمامي استان ها ابلاغ شده است.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: بر اين اساس تمامي باغ وحش ها مکلف شده*اند نسبت به دريافت مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و رعايت معيارهاي تعيين شده جهت نگهداري حيوانات اقدام کنند.
وي با تاکيد بر اينکه مقرر شده است هر سه ماه يکبار گزارش وضعيت باغ وحش هاي هر استان به سازمان مرکزي جهت تصميم گيري ارايه شود گفت: بر اساس ضوابط استقرار، باغ وحش ها در کشور بايد حداقل هزار و 500 متر با محيط هاي شهري فاصله داشته باشد.
مهندس حسيني، رييس اداره ساماندهي دفتر حفاظت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست نيز با اشاره به اينکه از سال 1346 تا کنون هيچگونه ضوابط و معيارهايي براي باغ وحش ها در کشور وجود نداشت به ايسنا گفت: در دستورالعمل باغ وحش هاي کشور ميزان فضاي سبز، راه هاي ارتباطي، فضاي نگهداري جانوران و بنا و ساختمان آن مشخص شده از سوي ديگر نوع تغذيه، رطوبت و دما، وضعيت بهداشتي، فضاي نگهداري، نور و غيره مدنظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به طبقه*بندي حيوانات بر اساس نوع زيستگاه آنها تصريح کرد: بر اين اساس زيستگاه حيوانات در باغ وحش ها به جانوران آبزي، پرندگان خشکي زي، آکواريوم، جانوران خشکي زي، جوندگان و حيوانات حفار، خزندگان و حيوانات اهلي براي بازي کودکان تقسيم بندي شده است.
رييس اداره ساماندهي دفتر حفاظت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در اين دستورالعمل همچنين زمين مورد نياز براي نگهداري حيوانات، نسبت جنسيتي نگهداري و ساختمان محل نگهداري مشخص شده که بر اين اساس دارندگان باغ وحش ها بايد نسبت به تغيير يا اصلاح محل نگهداري حيوانات خود اقدام کنند.
وي در خصوص احداث اکوپارک در کشور افزود: تا کنون تقاضايي براي اکوپارک نداشته ايم اما تقاضايي براي تغيير محل باغ وحش پارک ارم به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه شده که پيشنهاد شده اين محل در شمال غرب تهران مستقر شود که بررسي سازمان در اين خصوص در حال انجام است و نتيجه به زودي اعلام خواهد شد.منبع: iren.ir