پنجره اي رو به طبيعت
عکس امروز: حمله کروکوديل به بچه فيل
ايرن: حمله يک کروکوديل به بچه فيل در يکي از پارکهاي ملي آفريقاي جنوبي. البته خانواده اين بچه فيل با حمله به کروکوديل او را نجات دادند.کارشناسان محيط زيست مي گويند که حمله کروکوديل به فيل از اتفاقات بسيار نادر است...منبع: iren.ir