بسیاری از زوج ها در هنگام عروسی از کبوتر سفید استفاده می کنند به گونه ای استفاده از کبوتر سفید در عروسی سمبل عشق و علاقه می باشد . در برخی کشورها کبوترهای سفید کبوترهای درست آموز هستن سما هم می توانین بطور محدود این کبوترها را آموزش دهین تا دوباره به قفس و یا شانه شما برگردن.


روش آموزش:
دستی غذا دادن به کبوتر را شروع کنید تا می توانین با کبوتر وقت بگذارانین تا با چهره شما آشنا شود.وقتی کبوتر با دیدن شما ترس و وحشت نداشته باشد راحت تر می توان آموزش را شروع کرد.

از تشویقی هایی مثل ذرت خشک , آجیل های باز شده , و گندم استفاده کنید. اینقدر تشویق را تکرار کنید تا کبوتر به راحتی از دست شما غذا را بگیرد. هرچند در آموزش کبوتر محدودیت زیاد است.ولی با اینحال تشویقی ها در آموزشهای شما موثر هستن

سوت بزنید تا کبوتر به قفس یا شانه شما برگردد در مکان در بسته آموزش دهین بعد هر بار سوت و نزدیک شدن پرنده تشویقی به او بدهین. سوت و تشویق معمولا به خوبی رو کبوتر جواب می دهد.

ترجمه:شهرزاد