بازداشت يک شکارچي متخلف درحيات وحش جاسب :smile (230)::smile (91):

ايرن: يک شکارچي متخلف در پناهگاه حيات وحش جاسب بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران ، محيط بانان محيط زيست دليجان در حين گشت زني در پناهگاه حيات وحش جاسب به يک شکار چي متخلف برخورد کردند که پس از شکار يک راس کل اقدام به ذبح آن کرده بود.
متخلف بازداشت و به مقامات قضائي تحويل داده شد .منبع: iren.ir