انبار کردن بذر ها برای طوطی

انبار کردن بذور در فضای خشک اهمیت زیادی دارد ، زیرا بذرها در فضای مرطوب به
سرعت کفک می زنند . به خصوص بادام زمینی بسیار حساس به رشد یک قارچ
خطرناک است . ذخیره کردن بذور در کیسه های پلاستیکی در بسته توصیه نمی شود ،
زیرا خطر فاسد شدن آن ها وجود دارد . اصولا ذخیره کردن بذور در هر نوع کیسه و
گذاشتن آن در خارج از خانه کار درستی نیست ، چون خطر آلودگی آن ها وجود دارد .
یک ظرف فلزی ، مثل سطل آشغال تمیز و خشک ، بهترین انتخاب برای ذخیره نگه
داشتن بذور مورد استفاده در تغذیه پرندگان زینتی است.بذور خریداری شده را می توانید
تا شش ماه بدون نگرانی از فاسد شدن یا کاهش ارزش غذایی آن ها نگهداری کنید .
چنانچه ترجیح می دهید از همان کیسه های پلاستیکی برای نگهداری بذور استفاده
کنید حتما بایستی مقدار بذور خیلی کمتری را خریداری کنید تا احتمال فاسد شدنش
کمتر باشد . بهتر است قبل از تمام کردن کامل یکبار خرید بذر ، به خرید مجدد اقدام
کنید . همچنین سعی کنید که ظرف فلزی ذخیره بذر را پس از خالی شدن و قبل از پر
کردن با بذر جدید در صورت آلوده بودن با کنه های علوفه ای خوب تمیز کنید . علامت
آلودگی ظرف با کنه علوفه ای ، احساس یک بوی شیرین از دست خود شماست که با
بذرها در تماس بوده است . در این صورت اگر دقت بیشتری شود و با ذره بین به ظرف
بذر نگاه کنید ، گرد نرمی را خواهید دید که در آن کنه های کوچکی قابل مشاهده اند .
البته توجه داشته باشید که هیچ شواهد علمی مبنی بر مضر بودن کنه های علوفه ای
برای طوطی ها وجود ندارد ، اما قدر مسلم این است که آلودگی بذور به کنه علوفه ای
باعث افزایش ارزش غذایی بذور نخواهد شد پس جانب احتیاط را رعایت کرده و حتما
سطل را تمیز نمایید .