مسوول روابط عمومي محيط زيست اين استان خبر داد:
نيمي از جمعيت آهو در استان اصفهان
ايرن- محمد محمد پور: بيش از نيمي از آهوان کشور در استان اصفهان زيست مي کنند.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران ، مسوول روابط عمومي محيط زيست استان اصفهان با اعلام اين خبر گفت:" در سه زيستگاه موته ، قميشلو و کلاه قاضي بيش از9200 رأس آهو سکونت دارند که اين تعداد کمي بيش از نصف جمعيت آهو در کشور است. "
قادريان در گفت وگو با ايرن افزود:" رييس سازمان محيط زيست چند روز پيش از زيستگاه قميشلو بازديد کرد که در اين زيستگاه ، شمار آهو با شمار قوچ و ميش برابري مي کند."
وي خاطرنشان کرد:" 4300 رأس آهو در زيستگاه موته ، 3400 رأس آهو در زيستگاه قميشلو و 1500 رأس آهو نيز در زيستگاه کلاه قاضي وجود دارد. شمار آهو در زيستگاه قميشلو با شمار قوچ و ميش و شمار آهو در کلاه قاضي با شمار کل و بز برابراست."
اين مقام مسوول با اشاره به آخرين سرشماري صورت گرفته که چند هفته پيش در زيستگاههاي اين کشور انجام شد ، از افزايش شمار آهو در استان اصفهان خبر داد.
طبق آمارهاي رسمي سازمان محيط زيست ، نزديک به 18 هزار رأس آهو در 16 زيستگاه کشور وجود دارد.منبع: iren.ir