معاون دفتر توسعه پايدار سازمان محيط زيست:
تالاب شادگان ارزش گذاري شد
ايرن: معاون دفتر توسعه پايدار سازمان محيط زيست از ارزش گذاري تالاب شادگان خبر داد.

اردوان زرنديان در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره ارزش گذاري اقتصادي تالاب شادگان گفت: تالاب شادگان جزء اولين مواردي است که مورد مطالعه قرار گرفته و ارزش گذاري اقتصادي آن تعيين شده است.
وي در ادامه افزود: در ارزش گذاري اقتصادي تالاب ها به اين مسئله توجه مي کنيم که چه جور خدمات اکوسيستمي را به ما ارائه مي کند.
معاون دفتر توسعه پايدار سازمان محيط زيست با تقسيم بندي خدمات تالاب ها به پولي و غير پولي اظهار داشت: به طور نمونه ماهي که در تالاب صيد مي شود و در بازار به فروش مي رسد، خدمات پولي يا بازاري تالاب در نظر گرفته مي شود.
زرنديان تصريح کرد: نقشي که تالاب شادگان در برقراري تعادل آبي منطقه يا نقشي که در کاهش غبار دارد به دليل اين که هيچ پولي بابت آن مبادله نمي شود ارزش غير پولي تالاب محسوب مي شود.
وي با اشاره به اين که روش ها و نتايج ارزش گذاري اقتصادي در کشوري با کشور ديگر متفاوت است، افزود: روش ها و تاکتيک هاي ارزش گذاري اقتصادي متفاوت است و حتي نتايج حاصل از آن ممکن است بحث ايجاد کند.
معاون دفتر توسعه پايدار سازمان محيط زيست اظهار داشت: محاسبه ارزش هاي غير بازاري خدمات اکوسيستمي کار بسيار سختي است.
زرنديان بيان کرد: ارزش غيرپولي خدمات اکوسيستم تالاب شادگان به مراتب بيشتر از ارزش پولي و بازاري آن است.
وي تأکيد کرد: اساساً ارزش خدمات غير بازاري تالاب شادگان به قدري بالاست که مي*تواند با ارزش بازاري خيلي از پروژه هاي توسعه اي برابري کرده يا بيشتر است؛ بنابراين اجراي اين پروژه*ها را در محيط*هاي خاص زير سؤال مي برد.
گزارش ارزيابي اقتصادي پروژه ها الزامي مي شود
معاون دفتر توسعه پايدار سازمان محيط زيست با اشاره به ماده 59 قانون برنامه چهارم مبني بر اين که ارزش ها و هزينه هاي زيست محيطي که بر اثر مطالعات به دست مي آيد بايد در امکان سنجي طرح هاي توسعه اي مد نظر قرار گيرد، گفت: در فرآيند تصميم گيري بايد اين گونه عمل شود که منافع پروژه ها و هزينه هايي که مي تواند در بر داشته باشد لحاظ شود.
وي با بيان اين که بايد بر مبناي مقايسه هزينه ها و فايده ها اين تصميم اتخاذ شود، بيان کرد: بايد در فرايند ارزيابي زيست محيطي مکانيسمي تعريف شود تا گزارش ارزيابي اقتصادي پروژه ها الزامي شود.منبع : iren.ir