خواندني يک جنگل شناس:


هر انسان 60 درخت در دنيا دارد

ايرن: ناليني نادکارني اکولوژيست آمريکايي و يکي از جويندگان "سياره سبز" که با انجام محاسباتي نشان داده که سهم يک انسان معاصر طبيعت سبز در طول زندگي تنها 60 درخت است در مصاحبه اي با روزنامه "لاستمپا" از نوک درختان بلند به عنوان جهاني کوچک که نبض آن ميان زمين و آسمان مي تپبد ياد کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ناليني ام. نادکارني، گياه شناس و اکولوژيست آمريکايي و مولف کتاب "ميان زمين و آسمان" از جمله محققاني است که پوشش گياهي جنگلها را از کاستاريکا تا گينه مورد بررسي قرار داده است. وي در تحقيقات خود نشان داده است که امروزه هر انسان در طول زندگي خود تنها از 60 درخت بهره مند مي شود. به همين منظور روزنامه ايتاليايي "لاستمپا" مصاحبه اي را با اين پژوهشگر انجام داده است.
در بخشي از اين مصاحبه، اين محقق از انجير به عنوان درختي ياد مي کند که از جنبه هاي فيزيکي، فرهنگي، متافيزيکي و ... همه چيز است. مشروح اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد:
* استاد؛ چگونه رقم 60 درخت براي هر انسان را محاسبه کرديد؟

با استفاده از اطلاعات ماهواره اي و با تقسيم تعداد درختان در هر هکتار کل جنگلهاي روي زمين بر جمعيت جهاني به اين رقم رسيدم. اين محاسبه را به اين دليل انجام دادم که وقتي صحبت از جنگل زدايي مي شود ارقام به گونه اي نيستند که بتوانند قدرت درک ما را تحريک کنند. به همين دليل خواستم رقمي انساني تر را پيدا کنم که به درک ما از آنچه از دست مي دهيم و خود مسئول نابودي آن هستيم کمک کند.

* چقدر موقعيت ما وخيم است؟

- در سال 1850 سهم هر نفر 622 درخت بود. اگر روند نابودي جنگلها و رشد جمعيت به همين نحو ادامه پيدا کند در سال 2020 به هر انسان تنها 20 درخت مي رسد.

* آيا مي توانيد درباره درختاني که يک فرد غربي هدر مي دهد توضيح دهيد؟

- يک بزرگسال آمريکايي يا اروپايي در سال از 3 تا 4 درخت استفاده مي کند. درصورتيکه ما به طور متوسط 80 سال زندگي کنيم اين بدان معني است که هر يک از ما بيشتر از سهم خود از درختان استفاده مي کنيم.

* آيا هنوز مکاني بر روي زمين باقي مانده است که يادآور يک جنگل نخستين باشد؟

- خير. هيچ فضايي در دنيا وجود ندارد که انسان در آن ردي از خود به جا نگذاشته باشد. حتي در وسط آمازون يا جنگلهاي سوزني برگ تايگا در آلاسکا و روسيه نيز عواقب آلودگيهاي اتمسفري با رشد سطح دي اکسيد کربن و ازون ديده مي شود.

* آيا واقعا انجام سفري در زمان و بازگشت به يک جنگل نخستين غيرممکن است؟

- در حقيقت و خوشبختانه هنوز مکانهايي در مناطق حاره وجود دارند که مناظري بي نظير از طبعيت بکر را مي توان ديد: منظره اي شبيه به آن چيزي است که قبل از انسان وجود داشته است.

* بسياري معتقدند که زماني وجود داشته است که در آن کل زمين يک جنگل واحد بود. آيا اين حقيقت دارد يا غيرواقعي است؟

- غير واقعي است. درختان به صورت دوره اي و در ادامه عصرهاي يخبندان رفته اند و آمده اند. 14 هزار سال قبل، شمال زمين دوباره پوشيده از يخ شد. از طرف ديگر، انسان هرگز دست از جنگل زدايي برنداشته است. کافي است که به بوميان آمريکا فکر کنيم.

* امروز، درحالي که آمازون مي سوزد، در آمريکاي شمالي روند جنگل زايي ادامه پيدا مي کند. آيا به نظر شما اين برنامه ها نتيجه مي دهند؟

- از بعضي جهات بله. مي توان بسياري از کالاها و خدماتي را ارائه کرد که سالم ماندن يک جنگل را تضمين کنند، اما اين برنامه ها نمي توانند واقعا يک بيابان را بازسازي کنند و آن را به حالت طبيعي اوليه اش برگردانند.

* چرا "مرمت" جنگلها تا اين حد دشوار است؟

- به دو دليل: اول اينکه تنوع زيستي نخستين قدمتي بي نهايت طولاني دارد و دوم اينکه اغلب، درختان بيگانه کاشته مي شوند. در حقيقت کاشت درختاني که استفاده هاي صنعتي به خصوصي دارند در اولويت قرار مي گيرند. اينجا، جاييکه من زندگي مي کنم در شمال غربي آمريکا بر روي سواحل اقيانوس آرام، از کاجها مثل گياه با ارزش "داگلاس فير" محافظت مي شوند. چرا که کاجها بزرگ و زيبا بوده و براي تهيه الوار ساختمان سازي عالي هستند، اما براي توليدمثل حشرات و پرندگان اصلا مناسب نيستند.

* کدام درخت بيش از همه شما را شيفته خود مي کند؟

- اگر بايد به يک نوع درخت جهان شمول فکر کنم مي گويم که درخت انجير. در کاستاريکا گونه اي از اين درخت را ديدم که بسيار بزرگ بود. شاخه هاي طولاني به طول چندين متر که يک زيستگاه بسيار غني را ايجاد مي کردند. براي بسياري از حيوانات، درخت انجير يک سوپرمارکت واقعي است. همچنين اين درخت از ديدگاه فرهنگي و روحاني نيز بسيار ويژه است.

* شما يکي از اولين کساني هستيد که به بالاي درختان با ارتقاع 35 متر رفته ايد. اين درحالي است که تا مدتي قبل هيچ کس بالاي درختان نمي رفت و به اعتقاد دانشمندان "تارزان شدن" خنده دارد بود!

- بله. وقتي من شروع به اين کار کردم هيچ تحقيق دقيقي در اين عرصه انجام نشده بود. به همين خاطر همه مرتب به من مي گفتند: نه. ناليني. با پاهايت روي زمين بمان!

* چرا اين "جهان کوچک" (جنگل) تا اين حد مهم است؟

- گياهاني که در اين اکوسيستم زندگي مي کنند آب و مواد غذايي را از باران و از فرايندهاي همرفتي جمع آوري مي کنند و آنها را به پايين (خاک) انتقال مي دهند و همزمان باعث تثبيت آب و هواي زمين مي شوند و دي اکسيد کربن را در خود ذخيره مي کنند.

* شما کشف کرديد که آن بالا (بالاي درختان) يک گياه و يک جانور به يک اندازه از امکانات موجود کامکار مي شوند. ماجرا از چه قرار است؟

- بالاي درختان مثل يک شهر آسمانخراشها است. جاييکه جانداران زيادي در "پنت هاوس" ها زندگي مي کنند و هرگز پايين، روي زمين نمي آيند. در آن بالا کرمها و مورچه هاي ويژه اي هستند که در کنار پرندگان و موشهاي درختي زندگي مي کنند و در طول شب گلها گرده افشاني مي کنند. به طور کلي عالم بالاي درختان بلند يکي از عجايب دنيا است که نبض آن ميان زمين و آسمان مي تپبد.منبع: iren.ir