پنجره رو به طبيعت
عکس امروز: بله، با اجازه محيط زيست!

ايرن- اين بخشي از يک شعر بلند است که متاسفانه نتوانستيم نام شاعرش را پيدا کنيم. آن را تقديم مي کنيم به آنها که مي خواهند تجربه عسلويه، آلاينده ترين پروژه تاريخ کشور را در پارک ملي کوير هم تکرار کنند:


با اجازه محيط زيست

دريا، دريا دکل مي کاريم

ماهي ها به جهنم!

کندوها پر از قير شده اند

زنبورهاي کارگر به عسلويه رفته اند

تا پشت بام ملکه را آسفالت کنند

جه سعادتي!

داريوش به پارس مي نازيد

ما به پارس جنوبي!منبع: iren.ir