اسب هايي که به شهرداري سواري مي دهند :smile (1):


ايرن- صباصراف : اسب هايي که در فاصله چند متري مسير خيابان 15 خرداد، روبروي بازار تهران شهروندان را سوار بر کالسکه از گوشه اي به گوشه ديگر مي برند و در وضعيت نامناسب بهداشتي و رواني هستند.

کالسکه ران يکي از اين اسب ها که از روي بي قراري زياد، دمش را به شدت تکان مي داد، سرش را کج مي کرد و صداهايي که نشان از خستگي و بهم ريختگي اعصابش داشت در مي آورد در پاسخ به اين که چرا آنقدر اين اسب عصبي و خسته است گفت: چند بار است، دارد همين يک مسير کوتاه را مي رود و مي آيد، طاقتش تمام شده است.
رئيس انجمن حمايت از حيوانات ايران نيز مي گويد با وجود چندين بار اعتراض به شهرداري براي وضعيت نامناسب اين اسب ها هيچ پاسخي از آن ها نگرفتيم.
دکتر آل داوود توضيح مي دهد: اگر شما هم نيم ساعت در اين محيط شلوغ و پر سر و صدا، ترافيک و آلوده بمانيد، عصبي خواهيد شد چه برسد به اين حيواناتي که عادت به اين شکل زندگي ندارند.
مدت زيادي از ممنوعيت ورود خودروها در ضلع شمالي بازار تهران از چهارراه گلوبندگ تا ناصر خسرو مي گذرد، طرحي که شهرداري تهران مجري آن بود و براي کاهش ترافيک شديد اين منطقه و آلودگي طول اين خيابان را مسدود کرد تا با اجراي طرح هاي ساماندهي و ايجاد سنگ فرش در قسمت ورودي تصويري از بازار قديم تهران را جايگزين آن فضاي آلوده و پر ترافيک کند.
کم کم با اجراي بيشتر طرح هاي شهرداري منطقه 12، دوچرخه، تراموا و کالسکه در همين مسير و همه در کنارهم به اين قسمت از شهر اضافه شد و اسب هاي کالسکه دار با پرداخت 300 تومان براي يک مسير عموما افرادي که سري به بازار زده باشند را جا به جا مي کنند.
رئيس انجمن حمايت از حيوانات وجود اين تراموا در کنار اسب ها را عاملي براي عصبي شدن بيشتر اين اسب ها مي داند و توضيح مي دهد: حرکت اين قطار اسب را تحريک و عصبي مي کند. نبايد اين دو را در کنار هم آن هم در يک مسير کوتاه قرار داد.
آل داوود مهمترين مسئله اي را که بايد در مورد اين اسب ها به آن توجه کرد، "استراحت" و "بهداشت" آنان مي دانند. اما نظافت اسب ها رعايت نشده و دائما بوي بدي از آن ها استشمام مي شود و اين درحالي است که صاحبان اين اسب ها براي تميز ماندن مسير حرکت اين اسب ها و سطح شهر، با وجود قرار دادن کيسه اي در جلوي کالسکه براي دفع حيوان به آن ها آب نمي خورانند تا از ادرارشان جلوگيري کنند و همين مسئله بخصوص در تابستان فشار زيادي به اين اسب ها آورده است.
آل دادوو توضيح مي دهد: اين اسب ها واکسينه شوند تا دچار بيماري هاي پوستي راج بين اسب ها مثل "مشمشه" نشوند، و عدم رعايت اصول بهداشت ياين اسب ها هم براي خود آن ها زيانبار است و هم براي شهرونداني که در آن مسير رفت و آمد مي کنند.
او در مورد شرايط استراحت اين اسب ها گفت: اين نوع اسب ها از نظر آموزش و نژادي با اسب هاسي پرس و انواع ديگر اسب ها متفاوتند و نياز به استراحت بيشتري دارند، متأسفانه خيلي از اين کالسکه ران ها تصور مي کنند، با مدتي ايستادن اين اسب ها و عدم جا به جايي مسافر خستگي آن ها رفع خواهد شد اما براي رفع خستگي آن ها بايد کالسکه و ديگري وسايلي که بر روي بدن آن هاست کاملا باز شود و اسب بتواند در سايه و جايي که آب و علف باشد استراحت کند.
ستاد محيط زيست شهرداري و سازمان پارک ها و فضاي سبز رسيدگي به اين مسئله را مربوط به خود ندانسته و شهرداري محدوده بازار تهران (منطقه 12) نيز پاسخوي خبرنگار ايرن براي رسيدگي به وضعيت بهداشتي و شرايط رسيدگي به اين اسب ها نشد.
شايد اگر مسئولان شهرداري نيز وضعيت اين اسب هاي عصبي و خسته را مي ديدند مانند شهروندي که پس از ديدن شرايط عصبي آن ها حاضر به سوار شدن بر کالسکه ياد آور خاطرات قديم تهران نشد، دلشان براي اين حيوان به درد مي آمد.منبع :iren .ir