مشاهده 7 خانواده يوزپلنگ و 12 توله يوز در 5 زيستگاه


ايرن: رئيس پروژه بين المللي يوزپلنگ ايراني از مشاهده و مستند نگاري 7 خانواده يوز و 12 توله يوزپلنگ در پنج زيستگاه طي يکسال گذشته خبر داد و گفت: مشاهده اين جمعيت نشانه پويايي اين گونه در معرض خطر ايران است.

عليرضا جورابچيان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري کارگاه ارزيابي عملکرد زيستگاههاي دهگانه يوزپلنگ ايراني در نائين اصفهان تاکيد کرد: اين بررسي از ابتداي سال 88 تا پايان شهريور 89 را شامل مي شود و هدف از آن تبادل تجربيات و اطلاعات در مديريت هر چه بهتر زيستگاههاي يوزپلنگ ايراني است.
اين کارشناس حيات وحش اضافه کرد: برآورد جمعيت حيات وحش مبناي اصلي اين ارزيابيهاست چرا که اگر جمعيت گونه هاي مختلف حيات وحش افزايش يابد نشان دهنده مناسب بودن برنامه ها است و اگر جمعيت گونه کاهش يافته يا پيشرفت محسوسي نکرده باشد بايد نقاط ضعف را بررسي و براي مديريت بهتر مناطق تلاش کرد.
جورابچيان اظهار داشت: ارزيابي وضعيت زيستگاهها اصولا با افزايش گونه ها سنجيده مي شود و برآورد ما با توجه به مشاهده خانواده هاي يوز در 5 زيستگاه نشان مي دهد يوزپلنگ وضعيت مطلوبي دارد و به نظر مي رسد در زيستگاههاي دهگانه وضعيت به همين منوال باشد.
وي افزود: البته بايد بعد از برپايي کارگاه ارزيابي عملکرد زيستگاهها با حضور مسئولان و محيط بانان يوزپلنگ در مورد مناسب يا نامناسب بودن وضعيت حيات يوزپلنگ بحث کارشناسي کرد.
با اين حال مشاور پروژه بين المللي حفاظت از يوز پلنگ آسيايي پيش از اين با اشاره به اينکه يوزپلنگ گونه اي است که خود را با شرايط متفاوت سازگار مي کند در مورد جزيره اي شدن زيستگاههاي يوز در ايران گفته بود که زيستگاههاي يوز ايراني هنوز جزيره اي نشده اند و اين گونه کيلومترها جابجايي دارد.
استفان استروفسکي کارشناس حيات وحش و مشاور بين المللي پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي تاکيد کرد: از هم گسيختگي زيستگاههاي يوز مسئله مهمي است که در تجربيات من در زيستگاههاي مختلف نيز همين مسئله ديده مي شود. نشانه هايي وجود دارد که يوز در شرايط بارندگيهاي شديد در کوير و خشکسالي هاي شديد چند ساله و شرايط عادي توانسته در زيستگاههاي کويري زيست کند و از نقطه اي به نقطه ديگر برود.
اين کارشناس ارشد حيات وحش اضافه کرد: اصلا جاي تعجب ندارد که يوز در زيستگاهي در بافق يزد 120 هزار هکتار جابجا شود و در منطقه توران ديده شود که اين رکورد به وسيله رادارها و رديابهاي ماهواره اي که به بدن يوز نصب بود ثبت شده است. در واقع اين مسئله نشان مي دهد که يوز مشکل زيستگاه در ايران ندارد.منبع: iren.ir