کشف فسيل لاک پشت 45 ميليون ساله در قطب جنوب
ايرن: محققان فسيل لاک پشتي را که 45 ميليون سال قبل مي زيسته در قطب جنوب کشف کردند.
به گزارش خبرگزاري فارس، محققان در کاوش هاي اخير خود فسيل لاک پشتي را در قطب جنوب پيدا کرده اند و محققان بر اين باورند که اين فسيل متعلق به 45 ميليون سال قبل است.
گروه تحقيقاتي مؤسسه قطب جنوب شناسي آرژانتين با انجام کاوش در منطقه آنتارکتيک موفق شدند اين فسيل را پيدا کنند و محققان معتقدند که اين فسيل مربوط به لاک اين حيوان است.
تنها تکه هايي از اين لاک باقي مانده و هنوز محققان نتوانسته اند نوع و ژن اين لاک پشت را شناسايي کنند. برخي از محققان اعلام کرده اند که اين فسيل مي تواند متعلق به گونه اي از لاک پشت باشد که هم اکنون هم روي زمين زندگي مي کند.
اين کشفيات جديد مي تواند در مورد شرايط محيط زيست و دماي هواي قطب جنوب در دوران هاي مختلف اطلاعات ارزشمندي را در اختيار دانشمندان قرار دهد.
سان رافائل از موزه ملي طبيعي آرژانتين گفت: اين اولين کشفي است که نشان مي دهد در منطقه آنتارکتيک قطب جنوب لاک پشت ها زندگي مي کرده اند.منبع : iren.ir