يوزپلنگ در صدر گونه هاي در حال انقراض

ايرن- صباصراف: محمد درويش کارشناس محيط زيست با بيان اينکه يوزپلنگ در اولين هاي فهرست گونه هاي در حال انقراض قرار دارد در گفتگو با خبرگزاري مستقل محيط زيست (ايرن) گفت: در ايران گونه حيوانات بزرگ جثه بيش از ديگر گونه ها در معرض انقراض هستند که در اين ميان يوزپلنک در صدر قرار دارد و بعد از آن ديگر گربه ساناني مثل سياه گوش قرار دارند.

به گفته وي خرس قهو اي نيز ديگر حيوان در معرض خطر است و احتمال انقراض آن در کشور وجود دارد.
درويش توضيح داد: اين گونه هاي بزرگ جثه عمدتا گوشت خوار هستند و به دليل تخريب زيستگاه هايشان در معرض نابودي هستند.
او ادامه داد: خوراک اين حيوانات آهو و کل و بز است که خود گياه خوار هستند، و بدليل از بين رفتن پوشش گياهانشان در زيستگاه آنها هم از تعدادشان کاسته شده و يا از بين رفته اند، اين مسئله باعث شده تا حيواني چون يوزپلنگ نيز طعمه و زيستگاهش را از دست داده و امروز در معرض انقراض باشد.
درويش همچنين گفت: يوزهايي نيز که مورد حفاظت قرار گرفته اند در حقيقت از طريق خرگوش طعمه هايشان را تأمين مي کردند اما با شرايط موجود گوشتخواراني که در ايران در رأس هرم حيوانات قرار مي گيرند رو به نابودي هستند.منبع: iren.ir