کشف يک آهوي زنده در منزل فرد متخلف
ايرن – محمد محمد پور: فردي که در شهرستان شهرضا از يک رأس آهوي زنده نگهداري مي کرد ، به مراجع قضايي معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ، اين فرد متخلف ، يک رأس آهو را در منزل خود به اسارت در آورده بود.
پس از آنکه گزارش هايي در اين باره به اداره محيط زيست شهرستان شهرضا رسيد ، مأموران اجرايي اين اداره موفق به کشف و ضبط اين آهو شدند و فرد متخلف نيز به مراج قضايي معرفي شد .
وي به پرداخت مبلغ 9 ميليون و ششصد هزار ريال جريمه نقدي محکوم شده است.
طبق قانون حفاظت از تنوع زيستي؛ شکار، صيد، زنده گيري و نگهداري حيوانات وحشي تخلف و جرم به شمار مي آيد .
به گفته مقامات محلي ، جانور مذکور به دليل امکان تلف شدن در طبيعت، قابل رهاسازي در زيستگاه خود نيست.منبع : iren.ir