زيباترين گونه هاي طبيعت ايران درمعرض انقراضند:
دعابراي بقاي سوسن چلچراغ و لاله نگونسار
ايرن- صبا صراف: برهان رياضي کارشناس محيط زيست در گفتگو با خبرگزاري مستقل محيط زيستي (ايرن) گفت: سوسن سفيد و لاله نگونسار در معرض خطر انقراض قرار دارند.

به گفته وي سوسن سفيد يا سوسن چاچراغ گونه گياهي است که پوشش گياهي آن کمتر از يک هکتار از سطح زمين هاي نزديک به شهرستان رودبار را پوشانده است.
گونه اي که نه تنها در ايران بلکه در دنيا نيز منحصر به فرد است به جز اين منطقه تنها در منطقه اي در روسيه مي رويد.
رياضي تأکيد کرد: متأسفانه اين گياه در ايران در معرض خطر نابودي است و اگر از آن حفاظت نشود به زودي از بين مي رود.
وي توضيح داد: گونه هايي که به اين شکل محدود به يک نقطه مي شوند احتمال نابود شدنشان بيشتر است.
وي لاله هاي واژگون را که در استان چهار محال و بختياري قرار دارند را از ديگر گياهان در معرض خطر دانست.
اين کارشناس محيط زيست ادامه داد: شرايط طبيعي آب و هوايي به حد کافي عامل مخربي براي اين پوشش گياهي هست و متأسفانه به دليل مديريت نامناسب و چراي بيش از حد دام بقاياي اين پوشش گياهي در معرض تهديد است و با روند نزولي شديدي رو به روست.
رياضي معتقد است اين گونه در معرض تهديد جدي نابودي و با اشاره به اينکه نام آن در ليست قرمز گياهان قرار دارد گفت: موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کتابي منتشر کرده است که در آن ليستي از گياهاني که در خط قرمز قرار دارند در سه طبقه، اول گونه هاي در معرض انقراض، دوم گونه هاي آسيب پذير و شوم گونه هاي نادر تقسيم بندي کرده است.منبع : iren.ir