توريست ها از يوز ترسيدند


ايرن – محمد محمد پور: مدير پروژه حفاظت از يوز آسيايي گفت: "به علت بيم توريست ها ، آنها نتوانستند از يوز مشاهده شده عکس بگيرند. "

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست، جورابچيان با تأييد مشاهده يک قلاده يوز در پارک ملي کوير گفت:" اين اتفاق چيز عجيب و غريبي نيست. برآورد ما اين است که در پارک ملي کوير 4 تا 6 قلاده يوزپلنگ زيست مي کنند. آنچه نادر است مشاهده يک قلاده يوز توسط توريست ها است ."
وي افزود:" توريست ها از مشاهده يوز ترسيدند و نتوانستند از آن عکسي بگيرند ، در حالي که يوز به هيچ وجه به انسان حمله نمي کند. "
پيش تر رئيس اداره پارک ملي کوير از مشاهده يک قلاده يوزپلنگ در پارک ملي کوير توسط گروهي از توريست ها به صورت تصادفي خبر داده بود.
تقي قندالي دوست گفته بود:" گروهي از توريست هايي که وارد پارک ملي کوير شده بودند به طور ناگهاني با يک قلاده يوز برخورد کردند. گروه بازديد کننده نرسيده به پاسگاه قصر بهرام، در حدود 3 کيلومتري اين پاسگاه اين يوزپلنگ را مشاهده کرده بودند و با توجه به تأکيدات ما به بازديدکنندگان مبني بر اين که از جاده اصلي خارج نشوند، اين گروه نتوانسته بودند عکسي از اين گونه بگيرند."منبع: iren.ir