پنجره رو به طبيعت
عکس امروز: آبتني طوطي شوخ و شنگ
ايرن- يک شاهکار عکاسي از طبيعت که فقط ميتواند توسط عکاسان نشنال ژئوگرافيک ثبت شده باشد. معلوم نيست طوطي شوخ و شنگ و شيطان به اشتباه توي کاسه آب افتاده يا قصد آبتني داشته است.

به هر حال سيماي خندان اين طوطي ديدني است


منبع: iren.ir