گاردنیا
Gardenia جنسی از تیرهروناسها یاروبیاسه Rubiacees میباشد و 7 تا 8 قسم آن درختچه هائیست که در گرمخانه نگهداری میشوندبرگهایشان عمومأ دائمی ، متقابل و بیضی شکل کشیده و گلهایشسفید، خوشبو که از بغل دم برگها یا انتهای شاخه بیرون میآید

اقسامی از گاردنیا که زیاد کاشته میشوند عبارتند از
:
1 ـ گاردنیا یاسمنی G. jasminoides : که از آن دو جور قابل توجه بدست آورده اند به نامهای :
الف ـ گاردنیا یاسمنی فورتونه ئی G. j. Fortunei : دارای گلهای خیلی درشت .
ب ـ گاردنیا یاسمنی سیتریودورا G.J.citriodora : قد این قسم کوتاه وگلهای آنبوی لیمو ترشمیدهد.

2 ـ گاردنیا رادیکان G. radicans : با بوته کُرپِه و کوتاه بقد 50 سانتیمتر که از آنهم جوری با برگهایابلقبدست آورده اند

]


نیازها

نور: نور بالا تابش آفتاب صدمه ای به گاردنیا نمی زند

دما: هوای گرم نیاز دارد و در زمستانها گلدان باید در محل گرمی با حرارتی معادل 18 تا 22 درجهسانتیگراد و هوای مرطوب قرار گیرد

رطوبت: مرطوب بالا برگها را حتی الامکان مرطوب نگه داشت

آبیاری: آبیاری مداوم

تغذیه: تا اول پائیز می بایست به گیاه کود داده

خاک: بوته های آنرا باید در گلدانهائیکه مملو از خاک خلنگ مخلوط با خاک برگ است و به دقت زه کشی شده باشد بکارند

تکثیر: زیاد کردن گاردنیابه روش قلمه زدن ساقه های جوان آن در اسفند ماه درخاکی که 30 درجه سانتیگراد گرما داشته باشد صورت میگیرد.