لاک پشت پوزه عقابي در قرمزترين وضعيت
ايرن – محمد محمد پور: وضعيت لاک پشت پوزه عقابي به شدت بحراني است.
به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، مديرکل دفتر حيات وحش سازمان محيط زيست با اشاره به فهرست قرمز سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست، گفت:" لاک پشت پوزه عقابي که در سواحل جنوبي کشور زيست مي کند در رده CE فهرست قرمز جاي دارد."
وضعيت گونه هايي که در اين رده قرار مي گيرند، به صورت بحراني و به شدت وخيم در حال انقراض هستند.
لاک پشت پوزه عقابي (Eretmochelys imbricata) گونه اي لاک پشت دريايي است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. پوزه اين لاک پشت براي بيرون کشيدن غذاي اصليش يعني اسفنج دريايي از لابه لاي مرجان ها به شکل منقار عقاب درآمده و از همين رو به لاک پشت پوزه عقابي يا منقار کوتاه موسوم گشته است.
طول لاک پشت پوزه عقابي بالغ به يک متر مي رسد . لاک پشت پوزه عقابي يکي از چند گونه لاک پشت دريايي است که در خليج فارس مشاهده شده و يکي از دوگونه لاک پشت دريايي است که در سواحل ايران تخم گذاري مي کند. بيشترين زادآوري لاک پشت هاي دريايي در ايران به اين گونه مربوط مي شود، البته در سال هاي اخير زادآوري اين گونه به جزاير نخيلو و ام الکرم در استان بوشهر و جزاير قشم، شيدور، هندورابي، هنگام و هرمز در استان هرمزگان محدود شده است. تعداد موارد حضور اين لاک پشت در سواحل ايران حدود هزار تخم گذاري در سال برآورد مي شود.منبع: iren.ir