هنری نام گوسالهء چهار ماه و نیمه ای است که در بدو تولد توسط مادرش طرد شده و به همین سبب در خانهء صاحب مزرعه دارش و در کنار سگ های خانگی او بزرگ شده و همین موضوع باعث شده که مانند یک سگ خانگی رفتار کند. صاحب هنری تلاش کرده که او را به گلهء گاوها برگرداند اما او ترجیح می دهد به خانه برگردد.:smile (2):

منبع: انجمن حمایت از حیوانات