انتقال آهو به سرخه حصار نياز به مجوز دارد


ايرن – محمد محمد پور: مدير کل دفتر حيات وحش سازمان محيط زيست گفت: " انتقال آهو از زيستگاه هاي اطراف پايتخت به پارک ملي سرخه حصار نياز به مجوز دارد."

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران ، حسين محمدي افزود:" هنوز درخواستي از محيط زيست استان تهران براي صدور مجوز در اين خصوص به دست ما نرسيده است."
وي در گفت و گو با ايرن خاطرنشان کرد:" برخي اوقات ادارات استانها براي حفظ يک گونه جانوري و گياهي پژوهش هايي با برخي مراکز دانشگاهي انجام مي دهند و نتيجه مطالعات را به ما اعلام مي کنند. تا زماني که درخواستي از ما نشود ، نمي توان اظهارنظر دقيقي داشت اما هر گونه انتقال آهو نياز به صدور مجوز از جانب ما دارد."
چندي قبل معاون طبيعي محيط زيست استان تهران جمعيت آهو در پارک ملي سرخه حصار را فقط 27 رأس آهو اعلام و تأکيد کرده بود که اين تعداد براي حفظ اين گونه مناسب نيست.
وي گفته بود:"طي 50 سال اخير با شروع توسعه و گسترش شهر تهران و شهرهاي اقماري اطراف آن جاده ها ، صنايع و شهرهاي جديد احداث شده که اين امر باعث جداشدن جمعيت گونه هاي مختلف حيات وحش از يکديگر شده است. از گونه هايي که بيشترين آسيب را متحمل شده آهو است."
اين مقام مسوول در ادامه سه راهکار براي حفظ گونه آهو در پايتخت پيشنهاد داده و گفته بود:"راهکار اول معرفي و انتقال تعدادي از جمعيت هاي ديگر در ساير مناطق استان يا کشور که از ژنتيکي با جمعيت موجود همخواني داشته باشد است که اين مسئله در حال حاضر در اداره کل محيط زيست استان تهران در دست بررسي است. راهکار دوم آزادسازي بخشي از زيستگاه ها براي حفاظت مطلوب تر و راهکار سوم برداشتن موانع و همچنين باز کردن مسيرهاي در مسير تردد گونه مذکور به ساير زيستگاه ها در مجموعه حفاظت شده جاجرود استمنبع: iren.ir