بخش اعظمي از زمين در حال خشک شدن است


ايرن: محققان اعلام کردند بخش اعظمي از زمين در حال خشک شدن است.

به گزارش خبرگزاري فارس، دانشمندان با انجام تحقيقات جديد هشدار دادند که با توجه به تغييرات آب و هوايي قسمت بزرگي از زمين هم اکنون در حال خشک شدن است.
اين تحقيقات که در دانشگاه دولتي ايالتي اوراگن انجام شده، نشان مي دهد که بيشتر خشک شدن زمين در منطقه نيمکره جنوبي؛ در بخش عظيمي از استراليا، آفريقا و جنوب آمريکا اتفاق افتاده است.
نتايج اين مطالعات که در شماره اکتبر مجله نيچر به چاپ رسيده نشان مي دهد که بخش عظيمي از سياره ما از قبل خشک تر و بي آب تر شده در حالي که در بخش هايي از زمين ميزان رطوبت افزايش پيدا کرده است که اين تعادل زمين را به هم ريخته است.
اين اولين تحقيقاتي است که روي حرکت و انتقال آب از سطح زمين به اتمسفر تمرکز کرده است و محققان معتقدند که بر اثر تغييرات آب و هوايي آب بيشتري از اقيانوس ها تبخير شده و وارد جو زمين مي شود.منبع: iren.ir