پنجره رو به طبيعت :smile (200):
عکس امروز: گوريل رمانتيک و با احساس
ايرن: گوريل پشت نقره اي در درياچه اي در آفريقا. نسل اين کوريلها با مخاطره روبه رو بوده و به شدت حفاظت مي شوند.

يک توصيه کاربردي: اگر کسي هست که با وجود همه تلاشي که مي کنيد همچنان دوستتان ندارد، اين عکس را برايش بفرستيد و به او بگوييد که: ببين، حتي يک گوريل پشت نقره اي هم از تو با احساس تر است!منبع: iren.ir