در بسیاری از سگهایی که موهای سفید , سفید مایل به زرد و سفید و رنگی دارند با افزایش سن به تدریج تعدادی موی خاکستری در نواحی مختلف مشاهده می شود. در برخی نژادهای سیاه ممکن است این موهای خاکستری مشاهده نشود.


این موها در ابتدا کم بوده و با افزایش سن به تدریج در اطراف لب ها و چانه و سپس در ناحیه پشت سر و اطراف بینی , ابروها و پلکها , جلوی سر و گوشها ظاهر شده و در نهایت پشت سر حیوان را در بر می گیرد.


موهای خاکستری اطراف لب و چانه در 4.5 سالگی ظاهر شده و در حدود 5تا6 سالگی کاملا مشخص هستند.در سن بالای 10سالگی تعدادی موهای خاکستری در اطراف چشمها و جلوی سر به چشم می خورد و در سنین 13سالگی بیشتر نقاط سر خاکستری می شود.


در سگهای پیرتر ممکن است موهای گردن , سینه و انتهای بدن هم خاکستری شود. خاکستری شدن موها در سگهایی به بیماری مزمن و فرسایشی دچار می شوند زودتر اتفاق می افتد.
نویسنده: دکتر علی نصیریان
دکتر هستی آذر آ باد