مهندس جهاندار خبر داد:
بازگشت 247 هزارهکتار از اراضي جنگلي مناطق مرتفع
ايرن – مرتضي گلپور: يک مقام سازمان جنگل ها گفت: براساس برنامه ريزي هاي صور ت گرفته در افق 1404 مناطق کوهستاني که جنگل از حد اکولوژيک خود عقب نشيني کرده است، احيا مي شوند.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران مهندس جهانگير جهاندار با بيان اين مطلب افزود : اين طرح در جنگل هاي شمال کشور 247 هزار هکتار را شامل مي شود.
معاون فني دفتر جنگلکاري و پارک هاي جنگلي سازمان جنگل ها خاطرنشان کرد : براي اين امر طرح لازم تهيه شده، عرصه شناسايي شده و مطالعه خاک نيز براي اين 247 هزار هکتار صورت گرفته است.
وي گفت: قرار است تا در 3 برنامه 5 ساله همه اين مناطق به لحاظ جنگلي احيا شده و بار ديگر شاهد رشد و گسترش جنگل ها در مناطق مرتفع و کوهستاني جنگل هاي شمال کشور باشيممنبع: iren.ir