معاون دريايي سازمان محيط زيست:
لاک پشت "سبز " به دليل برخورد با پروانه شناور زخمي شد
ايرن: معاون دريايي سازمان محيط زيست گفت: لاک پشت سبز به دليل برخورد با پروانه شناور در آب هاي بوشهر زخمي شد.


محمد باقر نبوي در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره لاک پشت سبزي که در آب هاي بوشهر زخمي شده است، گفت: اين لاک پشت از گونه هاي کمياب خليج فارس است و به دليل برخورد با پروانه شناور زخمي شده است.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر اين لاک پشت تحت مداواي دامپزشکان قرار گرفته است.
معاون دريايي سازمان محيط زيست اظهار داشت: لاک پشت سبز از ناحيه سر و لاک خود دچار زخم شده است که خوشبختانه به موقع تحت مداوا قرار گرفته و زخم هايش بخيه شده است.

نبوي در ادامه بيان کرد: اين لاک پشت پس از مداوا به آب هاي خليج فارس باز مي گردد.
وي گفت: معمولاً اين لاک پشت ها به دليل شنا کردن در لايه هاي سطحي آب با پروانه شناورها برخورد کرده و دچار زخم مي شوند.


منبع: www.iren.ir