نام:لوچ زبرا دم قرمز_Red Tail Zebra Loach_Red-tail Sand Loach_Salween Hillstream Loach

نام علمی: Schistura mahnerti

خانواده: Balitoridae

سایز نهایی: 7.6 سانتی متر

سایز تانک
:70 لیتر یا بیشتر

شرایط اب:
Ph: 6 - 6.9
سختی اب بین 5 تا 18 درجه
دما بین 23 تا 26 درجه

تغذیه:غذای کف ابی مانند بیومار_لارو حشرات و میگوی اب شیرین فریز شده.

همزیستی:با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تولید مثل:در اسارت غیر ممکن است.

تعیین جنسیت
:غیر مشخص

زادگاه: بومی اسیا