يک کارشناس محيط زيست مطرح کرد:
اقدامات سازمان محيط زيست در سطح باغ وحش ها است
ايرن – محمد محمد پور: يک کارشناس محيط زيست گفت: اقداماتي که سازمان محيط زيست اخيرا براي مبادله گونه هاي جانوري انجام مي دهد، اقداماتي است که در "باغ وحش ها " صورت مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، دکتر اسماعيل کهرم با انتقاد از سازمان محيط زيست، تأکيد کرد که گونه هايي که اخيرا به ايران منتقل شده اند، هيچگاه در طبيعت رها نخواهند شد.
اين استاد دانشگاه افزود:" ببر سيبري و غزال عربي هيچگاه در طبيعت رها نمي شوند. آنها براي هميشه در اسارت مي مانند. به عقيده من اوريکس و ببر سيبري هرگز به طبيعت معرفي نمي شوند. به عبارت ديگر محيط زيست در حال احداث يک باغ وحش است و گونه هايي را به ايران منتقل مي کند و آنها را در قفس نگه مي دارد. اين قبيل اقدامات در شأن سازمان محيط زيست نيست."
کهرم با تأکيد روي اين نکته که گونه بايد حتما به طبيعت معرفي شود، خاطرنشان کرد:" سوييس گربه وحشي را از ايتاليا وارد و آنرا در طبيعت رها کرد. اما مبادله گونه هاي جانوري سازمان محيط زيست با کشورهاي همسايه براي پيشکشي است. ايران دو رأس اهو به شاهزاده قطر مي دهد و آنها هم اوريکس مي دهند. "
اين کارشناس محيط زيست با اشاره به اينکه اگر زاد و ولدي هم در اين گونه ها صورت بگيرد، در قفس خواهد بود، گفت:" در نهايت اتفاقي براي آنها رخ داد که براي ماريتا رخ داد."منبع: www.iren.ir