روزي بزرگترين رنگين كمان هاي ايران رو ميشد تو اين رودخانه گرفت !!!!
دماي پايين اب اين رود باعث ميشه ماهيان بسيار قدرتمندي داشته باشه كه از گذشته مورد توجه بوده!!
ولي امروزه با توجه به تخلف محلي ها و روستاهاي اطراف خبري از اون ماهيان درشت نيست.

در تصوير بالا نماي سد تنظيمي زاينده رود رو ميبينيد كه در نزديكي چادگان قرار داره و همانطور كه ميدانيد اين سد از دوسد اصلي و سد تنظيمي تشكيل شده كه در گذشته هر دو قسمت ميشد ماهيگيري كرد.

امروزه بعلت نا هماهنگي زياد بين محيط زيست اصفهان و شهركرد بخش كوتاهي رو براي صيد اختصاص دادند!!